Adam Holý - Heroine

In the show HEROINE Adam Holy is only exhibiting two photographs. Both work with the basic visual concepts of reflection and inversion. On one hand this can be seen as a formal procedure, on the
other a reference to symbolic doings ? magic ? the act of revolving and duplication. On one photograph we see the sun that is oddly gleaming from the earth instead of the clouds. On the same level
and in the same size as the traffic mirror. (The mirror that is placed at the turns, where the further
road is in obstructed view and could be dangerous) The sun is lowered and flipped to the ground.
On the other photograph the model is also turned with her head down, reversed, her womb towards
the skies. Mirroring the scene (the fact that the same model appears on the image twice) warns us
that we are not dealing with the real, the factual but instead with an image, a mirage, succubi (succubare, ?to lie under?). Artistry - the phantom like façade is reinforced by the the painter Josef Bolf, who
was invited to do the models makeup. The third photograph that is not shown here (the one that was
used only as part of the invitation) is inside a hexagram, the symbol of Thelema: of the beliefs born
by Aleister Crowley who worshipped (sexual) desire. The exhibition carries the name HEROINE. A
heroine in Adam Holy?s conception can be a model, who implicitly and therefore without remorse
(perhepas initiated by a narcotic substance) will allow herself to be guided by the will of the photographer, and acts as a medium conveying desire that is, however, external to herself.
Linking his work to the occult, popular culture and eroticism, Adam Holy indirectly references American independent film maker Kenneth Anger without falling into the the cliché, where the aesthetics
of the occult are combined with the erotic only by style.

PavelSterec
www.berlinskejmodel.cz

Adam Holý na výstavě HEROINE vystavuje pouze dvě fotografie. Obě pracují s základními vizuálními
operacemi, zrcadlení a otočení.To co je na jednu stranu formálním postupem může na druhou stranu
být i referencí na symbolické operace - magické úkony - akt převrácení a zdvojení.Na jedné z fotografií vidíme slunce podivně zářící ze země na místo oblohy.Ve stejné úrovni a ve stejné velikosti jako
dopravní zrcadlo (Zrcadlo které se dává do zatáček tam, kde jízda aniž by jsme viděli za roh může
být nebezpečná).Slunce je poníženo a překlopeno na zem.Modelka na druhé z fotografií je také
překlopena hlavou dolů, obrácena lůnem k nebi. Zrcadlení výjevu (to že se stejná modelka
objevuje na snímku dvakrát) upozorňuje na to, že nejde o skutečnou bytost, ale pouze o obraz,
přelud, sukubu (succubare, ?ležet vespod?).Malířskost - fantomovost je zde posílena i faktem, že
k líčení modelky byl přizván malíř Josef Bolf. Třetí fotografie, tedy ta nevystavená (která je pouze
součástí pozvánky) je vložená do grafického znaku hexagramu znaku Thelemy: víry stvořené Aleisterem Crowleyem uctívající (pohlavní) touhu. Výstava nese název HEROINE (hrdinka).
Hrdinkou v pojetí Adama Holého může být modelka, která se bezvýhradně a tedy bezestudu (možná
iniciována omamnou látkou) nechá vést vůlí fotografa, aby jako medium zobrazovala touhu, která je
však někde mimo ni samou.
Odkazy k okultizmu, populární kultuře a erotice Adam Holý nepřímo navazuje na
tradici amerického nezávislého tvůrce filmů Kennetha Angera aniž by přitom upadal do klišé, kde je
estetika okultizmu kombinovaná s erotikou jen stylem.
PavelSterec
www.berlinskejmodel.cz

Adam Holý - Heroine

In the show HEROINE Adam Holy is only exhibiting two photographs. Both work with the basic visual concepts of reflection and inversion. On one hand this can be seen as a formal procedure, on the
other a reference to symbolic doings ? magic ? the act of revolving and duplication. On one photograph we see the sun that is oddly gleaming from the earth instead of the clouds. On the same level
and in the same size as the traffic mirror. (The mirror that is placed at the turns, where the further
road is in obstructed view and could be dangerous) The sun is lowered and flipped to the ground.
On the other photograph the model is also turned with her head down, reversed, her womb towards
the skies. Mirroring the scene (the fact that the same model appears on the image twice) warns us
that we are not dealing with the real, the factual but instead with an image, a mirage, succubi (succubare, ?to lie under?). Artistry - the phantom like façade is reinforced by the the painter Josef Bolf, who
was invited to do the models makeup. The third photograph that is not shown here (the one that was
used only as part of the invitation) is inside a hexagram, the symbol of Thelema: of the beliefs born
by Aleister Crowley who worshipped (sexual) desire. The exhibition carries the name HEROINE. A
heroine in Adam Holy?s conception can be a model, who implicitly and therefore without remorse
(perhepas initiated by a narcotic substance) will allow herself to be guided by the will of the photographer, and acts as a medium conveying desire that is, however, external to herself.
Linking his work to the occult, popular culture and eroticism, Adam Holy indirectly references American independent film maker Kenneth Anger without falling into the the cliché, where the aesthetics
of the occult are combined with the erotic only by style.

PavelSterec
www.berlinskejmodel.cz

Adam Holý na výstavě HEROINE vystavuje pouze dvě fotografie. Obě pracují s základními vizuálními
operacemi, zrcadlení a otočení.To co je na jednu stranu formálním postupem může na druhou stranu
být i referencí na symbolické operace - magické úkony - akt převrácení a zdvojení.Na jedné z fotografií vidíme slunce podivně zářící ze země na místo oblohy.Ve stejné úrovni a ve stejné velikosti jako
dopravní zrcadlo (Zrcadlo které se dává do zatáček tam, kde jízda aniž by jsme viděli za roh může
být nebezpečná).Slunce je poníženo a překlopeno na zem.Modelka na druhé z fotografií je také
překlopena hlavou dolů, obrácena lůnem k nebi. Zrcadlení výjevu (to že se stejná modelka
objevuje na snímku dvakrát) upozorňuje na to, že nejde o skutečnou bytost, ale pouze o obraz,
přelud, sukubu (succubare, ?ležet vespod?).Malířskost - fantomovost je zde posílena i faktem, že
k líčení modelky byl přizván malíř Josef Bolf. Třetí fotografie, tedy ta nevystavená (která je pouze
součástí pozvánky) je vložená do grafického znaku hexagramu znaku Thelemy: víry stvořené Aleisterem Crowleyem uctívající (pohlavní) touhu. Výstava nese název HEROINE (hrdinka).
Hrdinkou v pojetí Adama Holého může být modelka, která se bezvýhradně a tedy bezestudu (možná
iniciována omamnou látkou) nechá vést vůlí fotografa, aby jako medium zobrazovala touhu, která je
však někde mimo ni samou.
Odkazy k okultizmu, populární kultuře a erotice Adam Holý nepřímo navazuje na
tradici amerického nezávislého tvůrce filmů Kennetha Angera aniž by přitom upadal do klišé, kde je
estetika okultizmu kombinovaná s erotikou jen stylem.
PavelSterec
www.berlinskejmodel.cz